บริการ

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องมีการสุ่มตัวอย่างมาตรวจวัดและวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อตรวจสอบและระบุสาเหตุของปัญหาให้สามารถวางแนวทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพต่อไปได้

Sanipro สามารถให้คำปรึกษาในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่การทำงาน ทั้งการวิเคราะห์คุณภาพอากาศ น้ำ ดิน รวมถึงสารประกอบที่เป็นพิษอื่นๆ และนำเสนอมาตรการการจัดการที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าของเรา