บริการ

ตรวจสอบควบคุมแมลงและ

สัตว์พาหะด้วยระบบ IPM

การปนเปื้อนของแมลงและสัตว์พาหะเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทำลายความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของของแบรนด์และองค์กร 

 

การวางระบบควบคุมแมลงและสัตว์พาหะที่เหมาะสมกับพื้นที่จะช่วยควบคุมและแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของแมลงและสัตว์พาหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการจัดการที่มีความละเอียดในการชี้จุดปัญหาภายในพื้นที่ ช่วยลดความเสี่ยงจากแมลงและสัตว์พาหะที่บุกรุกจากภายนอก ป้องกันการแพร่พันธุ์ในพื้นที่ภายใน จะช่วยลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์

SANIPRO สามารถนำเสนอระบบควบคุมแมลงและสัตว์พาหะที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยที่ถูกต้องให้แก่บุคลากรขององค์กรท่าน